Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes

  1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes, hierna te noemen “Stichting”, gedane aanbiedingen c.q. gegeven opdrachtbevestigingen en de daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten.

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die gehanteerd worden door de contractuele wederpartij van de Stichting wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Specifieke bepalingen in de met de Stichting gesloten overeenkomsten prevaleren boven de bepalingen van de algemene voorwaarden.

1.4 Ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen die door de Stichting in het kader van haar activiteiten worden ingeschakeld, is bedongen dat zij zich jegens de contractuele wederpartij van de Stichting en de deelnemers aan de activiteiten van de Stichting kunnen beroepen op deze algemene voorwaarden en eventueel overeengekomen specifieke voorwaarden.

 

  1. Definities 

2.1 “Begunstigde”: de natuurlijke persoon (kind) dat op basis van een door de begunstigde met de bij de Stichting aangesloten partner in gesloten overeenkomst gebruik maakt van diensten c.q. deelneemt aan activiteiten van de Stichting/Partners/Uitvoerders. Dit zijn de kinderen die op het moment dat zij jarig zijn in aanmerking komen voor de diensten van Stichting/Partners/ Uitvoerders voldoen aan de door de Stichting gestelde voorwaarden voor het in aanmerking komen voor een kinderfeestje.

2.2 “Opdrachtgever/contractuele wederpartij/ uitvoerder”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van zichzelf of van een derde een overeenkomst met de Stichting of een bij de Stichting aangesloten uitvoerende partner sluit ten behoeve van de begunstigden.

2.3 “Uitvoerders”: Locaties waar kinderfeestjes gehouden worden.

2.4 “Activiteiten”: alle door de Stichting georganiseerde activiteiten waaronder evenementen, promotionele activiteiten et cetera.

2.5 “Partners”: Bij de Stichting aangesloten (zorg)instanties die direct contact hebben met de doelgroep en bevoegd zijn om begunstigden (kinderen) aan te dragen voor een kinderfeestje.

 

  1. Totstandkoming van de overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen van de Stichting zijn niet inwisselbaar voor geld en begunstigden kunnen over de toegewezen diensten niet in beroep gaan. De keuze van het toegewezen feestje wordt gemaakt door een bevoegde partner. Deze partner is betrokken bij het dagelijks leven van de begunstigden en kan goed beoordelen of de begunstigde past in de doelgroep van de Stichting.

3.2 De inschrijving start met een intake/screening om te kijken of de potentiële begunstigde voldoet aan de door de Stichting gestelde voorwaarden.

3.3 Indien uit de intake blijkt dat de deelnemer niet aan de door de Stichting gestelde voorwaarden voldoet, dan volgt er geen toewijzing van een kinderfeestje.

3.4 Zodra de intake heeft plaatsgevonden en de toewijzing definitief is en de feestselectie heeft plaatsgevonden, ontvangt de ouder/verzorger van de begunstigde de benodigde details. Per situatie zal de hulpvraag worden bepaald.

 

  1. Afspraken 

4.1 Afspraken Stichting. Kinderfeestjes zijn geheel op eigen risico van de ouders van de begunstigden. De Stichting is niet aansprakelijk voor ongelukken, diefstal en enige andere vorm van schade en/of letsel die/dat tot stand komen tijdens een activiteit die gerelateerd is aan de Stichting.

4.2 Afspraken Partners. Partners van de Stichting zijn volledig en zelfstandig verantwoordelijk voor het toewijzen/gunnen van de door de Stichting beschikbaar gestelde kinderfeestjes aan begunstigden en voor (het regelen van) de uitvoering van kinderfeestjes met de ouders/verzorgers van de begunstigden.

4.3 Afspraken Uitvoerders. De uitvoerders van de kinderfeestjes voor de begunstigden zijn volledig en zelfstandig verantwoordelijk voor het op verantwoorde en juiste wijze uitvoeren van het kinderfeestje op hun locatie volgens de aldaar geldende huisregels.

4.4. Afspraken Begunstigden. Begunstigden kunnen een gepland kinderfeestje kosteloos annuleren tot 48 uur voor plaatsvinden van het kinderfeestje.

4.5 Bij annulering binnen 48 uur voor het plaatsvinden van het kinderfeestje, dan wel bij gebreke van annulering door begunstigden is de Stichting gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

 

  1. Wijziging/annulering door de Stichting 

5.1 Indien de Stichting door overmacht verhinderd is de voor haar uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen, is de Stichting gerechtigd een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de Stichting daartoe overgaat, is zij jegens opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.

5.2 In samenwerking met de Partners monitort de Stichting continu of begunstigden nog in aanmerking komen voor een kinderfeestje. Een begunstigde kan door de Stichting op elk moment, door veranderde omstandigheden in de persoonlijke situatie, van de begunstigdenlijst worden gehaald. Toewijzing van een kinderfeestje komt in dat geval te vervallen. De Stichting zal een begunstigde hiervan tijdig op de hoogte stellen.

5.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Stichting onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van de Stichting jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen van de Stichting in redelijkheid niet van de Stichting kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen en uitsluitingen, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

5.4 Indien de Stichting op grond van het bepaalde in artikel 5 overgaat tot annulering van geplande activiteiten, worden reeds betaalde deelnamekosten gerestitueerd.

  1. Annulering door/wijziging op verzoek van opdrachtgever 

6.1 Annulering op verzoek van de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Als moment van annulering geldt de datum + tijdstip waarop het schriftelijk bericht de Stichting bereikt.

6.2 Verzoeken tot wijzigingen van de data van een kinderfeestje waarvoor een begunstigde ingeschreven is, zullen alleen gehonoreerd worden indien die wijziging zonder organisatorische problemen door de Stichting kan worden ingepast.

 

  1. Aansprakelijkheid 

7.1 Deelname aan de activiteiten van de Stichting geschiedt voor rekening en risico van Begunstigden/Uitvoerders/ Partners.

7.2 De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade tenzij bewezen kan worden dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van het bestuur van de Stichting. Aansprakelijkheid voor opzet of grove schuld van door de Stichting bij haar activiteiten ingeschakelde Partners/ Uitvoerders is uitgesloten.

7.3 Indien er tijdens een door de Stichting georganiseerde activiteit schade ontstaat bij een van de Begunstigden/Uitvoerders/ Partners waarvoor de Stichting niet aansprakelijk is, zal de Stichting – zolang daaraan geen andere dan administratieve kosten verbonden zijn – behulpzaam zijn bij het verhalen van die schade op degene die voor de schade aansprakelijk is.

7.4 Ouders/verzorgers van begunstigden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die de Stichting of een derde lijdt tijdens en/of naar aanleiding van een kinderfeestje.

7.5 Begunstigde is aansprakelijk voor alle schade die de Stichting lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door begunstigde. Als toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden beschouwd een overtreding van de door de Stichting gestelde regels bij deelname aan activiteiten waaronder begrepen zijn de in acht te nemen huisregels van de door de Uitvoerder ter beschikking gestelde locatie.

7.6 Begunstigden/Uitvoerders/ Partners vrijwaren de Stichting en de in het kader van de activiteiten van de Stichting werkzame begeleiders tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan bij of verband houdende met het door deelnemers deelnemen aan activiteiten van de Stichting en de door de Stichting ter beschikking gestelde faciliteiten.

7.7 De Stichting is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door handelen/Ik nalaten van Begunstigden/Uitvoerders/ Partners.

 

  1. Instructies 

8.1 Een Begunstigde dient de door of vanwege de Stichting/ Partner gegeven instructies of gestelde regels op te volgen.

8.2 Indien een Begunstigde instructies of regels naast zich neerlegt en daardoor een zodanige hinder of overlast veroorzaakt dat van de Stichting in redelijkheid niet gevorderd kan worden de desbetreffende begunstigde een kinderfeestje te laten houden, kan de Stichting besluiten tot uitsluiting van die deelnemer.

 

  1. Verzekering 

9.1 De Stichting is niet gehouden enige verzekering, welke dan ook, ten behoeve van Begunstigden/Uitvoerders/Partners te sluiten.

9.2 Begunstigden/Uitvoerders/ Partners zijn verplicht bij deelname aan de activiteiten van de Stichting zelf te zorgen voor voldoende verzekeringen.

 

  1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1 Op de door de Stichting gedane aanbiedingen en de met de Stichting gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Apeldoorn, mei 2021